Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

PERATURAN DI DALAM NEGERI ACEH BANDAR DARUSSALAM

PERATURAN DI DALAM NEGERI ACEH BANDAR DARUSSALAM DI SALIN DARI PADA DAFTAR PADUKA SRI SULTAN MAHKOTA ALAM ISKANDAR MUDA

PERATURAN DI DALAM NEGERI ACEH BANDAR DARUSSALAM


Jikalau siapa juga yang hendak diangkat jadi Panglima Sagi1) atau Hulubalang2) dalam segi di mana tempat yang biasa dalam tiga segi Aceh atau ditakluk jajahannya maka adalah ahli waris Hulubalang yang meninggal itu mufakat dengan segala orang-orang tuha-tuha2) yang berakal pada tempat itu seperti Keuchik wakil dan imam serta ulama mesyurat;
Jikakalau sudah tetap dapat dalam ahli warisnya maka berkenduri berkumpul segala Hulubalang yang mampir padanya diangkat serta ditaroh gelarnya sudah mau tamat;
Maka dibawah menghadap Raja serta membawa satu dalung5) terisi didalamnya dengan persempahan tetapi ditilik hal keadaan Hulubalang itu jikalau Panglima Sagi atau Orang Kaya Sri Maha Raja Lela6) Hulubalang anam atau sama derajatnya Hulubalang dua belas atau yang sama derajatnya;
Dipersembahkan kebawah duli hadirat padaka Sri Sultan di balai Baitul-Rahman7) menyambut serta memberi peraturan yang biasa adat yang melazamah dalam negeri Aceh Bandar Darussalam dengan memberi kehormatan;
Panglima Sagi atau Orang Kaya Maha Raja Lela dipasang tembakan meriam kehormatan 21 kali, Hulubalang dalam sagi atau yang sama deRajatnya ditembakkan meriam 12 kali. Adapun Sri Maha Raja Indra Laksamana8) dan Raja Udah na Lela9) dipasang meriam 9 kali. Adapaun Hulubalang Anam Bintara10) dipasang meriam 1 kali.
Adapaun Panglima Sagi atau Hulubalang dalam sagi tiada memakai cap halilintar11) karena dia menerima pusaka ahli warisannya boleh bertanya melainkan jabatan dikaruniakan oleh Raja maka ia memakai cap halilintar;
Adapun Hulubalang didalam takluk jajahannya atau didalam tanggungan Sultan memakai cap halilintar seperti dibawah ini Kami beritahu kepada sekalian Hulubalang, datu12), imam, kejuruan12), panglima, keuchik, wakil dan segala pertuha kecil besar dan muda rakyat sekalian. Maka adalah seperti panglima ditakluk jajahannya sudah Kami memberi jabatan Hulubalang karunia Allah dan Rasul kemudian menjadi wakil Kami menggantikan pekerjaan inilah yang perbuat pekerjaan di dalam negeri pertama mengambil hasil Kami dan perintah berniaga laut dan daratan yang telah ada menerimanya dan akan Kami pun hendaklah dibawahnya segenap tahun lepas berniaga negeri pertama diperbuat jalan segala hamba Allah berjalan dan diperbuat masjid yang runtus atau yang belum ada dahulunya patut diperbuat hendaklah memperbuatkan dan wawiah dan madrasah dan serta hendaklah disuruh sembahyang jumat dan mengeluarkan zakat fitrah dan hendaklah pelihara akan negeri dengan keadilan mengikut Islami dan hendaklah jangan dipersukakan pada perbuatan haru-hara maksiat dan durhaka dan jikalau dimaka atasilah durhakanya ia dari pada pekerjaan jabatannya serta gugurlah sendirinya maka janganlah kamu mengikut jua adanya.
Hulubalang Raja bersama Hulubalang Rama Setia14) yang berjaga di balai kota Darud Donya15) yang dititahkan oleh Raja periksa dalam kampung mungkin sagi dan takluk jajahannya melihat keadaan peraturan dalam adat negeri;
Jikalau Hulubalang itu dapat celaka mati teraniaya pada suatu kampung mukim sagi atau negeri maka Raja bertitah menyuruh Orang Kaya Sri Maha Raja Lela atau wakilnya dengan membawa alat senjata pergi periksa serta meminta orang jahat itu kepada Hulubalang mukim itu atau sagi telah wajiblah mencari orang jahat itu melawan dibunuh tiada melawan dibunuh tiada melawan ditangkap;
Satu orang hamba Raja mati tujuh orang gantinya diambil dari pada ahi waris orang yang jahat itu diputuskan melainkan berpindah ahli warisnya kepada Raja buat apa yang suka;
Hulubalang mukim itu atau sagi tiada suka mencari orang jahat itu karena ahli warisannya atau sebab lain maka Hulubalang itu jatuh kepada kesalahannya kena denda atas kadarnya dari lima ratus real16) sampai lima ribu real;
Hulubalang mukim itu atau sagi tersangkal tiada menurut hukuman itu maka Raja memanggi Tengku Chik Sri Muda Pahlawan Raja Negeri Meureudu menyuruh pukul Hulubalang mukim itu atau sagi dengan diperangi dan diusir segala pohon tanaman dipotong sumur ditubuh harta dirampas rumah-rumah dibakar habis;
Hamba Raja satu orang atau banyak tiada bersama dengan Hulubalangnya disuruh oleh Raja memanggil orang atau pergi mengambil harta dimana dia berhenti atau bermalam hendaklah ia memberitahu dan mendapatkan kepala kampung di tempat itu seperti Keuchik atau iman wajiblah memelihara hamba Raja itu atas kadarnya supaya jangan dibinasa oleh orang jahat;
Jikalau hamba Raja itu binasa dalam kampung atau mukim mati atau lua Raja mencentut belanja hamba itu kepada Hulubalang mukim itu seperti yang telah tersebut dalam pasal 9,10,11, dan 12;
Hamba Raja yang disuruh sampai kepada suatu kampung yang kecil sedikit orangnya lagi jauh daripada kampung orang banyak tiba-tiba binasa di tempat itu mati atau luka jikalau orang kampung itu tiada campur atau tiada terlawan sebab banyak orang jahat maka di suruh bersumpah dan buat jadi saksi dan menurut Hulubalang yang punya pemerintahan serta Rama Setia mencari orang jahat itu jikalau sudah nyata orang jahat itu sudah lari keluar dari tiga segi negeri Aceh atau orang uaran yang jahat itu maka adalah Raja bersabdalah memberi perintah kepada panglima sagi dan Hulubalang dalam sagi tiada boleh orang durhaka itu berbalik masuk kedalam tiga sagi negeri Aceh melainkan dibunuh hukumnya jikalau ada ahli warisannya di denda atas kadarnya mengikut apa suka Raja saja;
Jikalau ada panglima sagi atau Hulubalang dalam sagi negeri Aceh sembunyikan orang jahat atau tiada dikhawatirkannya ada di di dalam kampung mukim diperintahnya tiada peduli menjaga negeri kiranya sampai kabar keterangannya kepada Raja menyuruh Orang Kaya Sri Maha Raja Lela atau wakilnya minta kepada Hulubalang yang sembunyikan orang jahat itu supaya ditangkapnnya dan jatuh kepada Hulubalang itu kesalahan didenda dari lima ratus real sampai lima ribu real;
Jikalau ada orang jahat dari pada bangsa Aceh atau lain bangsa lari dari pada satu mukim kepada lain mukim atau sagi di dalam tiga segi Aceh atau takluk jajahannya maka sekian Hulubalang tiada boleh terima duduk di dalam pemerintahannya masing-masing melainkan ditangkap dan boleh dia menghukumkan sendiri dengan adat yang kelaziman dalam negeri Aceh jangka keadilan menurut hukum Allah dan Rasul atas kesalahannya tiada lagi di bawa menghadap Raja melainkan memberi tahu saja kepada Raja perbuatannya yang telah diperlakukannya;
Adapun orang luaran yang Islam lain dari pada bangsa orang Aceh seperti orang Arab, Banggali, Kleng, Melayu dan Jawa tahu seumpamanya masuk kedalam negeri Aceh bandar Darussalam pekerjaannya berniaga tetapi ketika dia baru datang ada menghantarkan persembahan kepada Raja supaya boleh kenal dengan Raja;
Jikalau dia pergi jualan di mana tempat juga pun dalam tiga sagi negeri Aceh tiba-tiba datang celaka dibunuh orang. Raja menuntut belanja seperti tersebut dalam pasai 9, 10,11 dan 12;
Jikalau orang luaran datang menuntut ilmu kedalam tiga sagi negeri Aceh duduknya dalam masjid atau zawiah atau madrasah kiranya dapat celaka kena teraniaya sampai mati maka Hulubalang yang punya tempat pemerintahan jadi ahli warisnya akan menuntut bela yang mati dan menyempurnakan kematiannya dengan kenduri atas kadarnya tiada Raja campur atas hal ini sebab dia ada menghadap Raja melainkan mengikut peraturan Hulubalang di tempat itu tetapi wajiblah Hulubalang itu memberi tahu saja kepada Raja;
Jikalau orang luaran yang lain agama dari pada agama Islam yang lain pada orang hindi tiada boleh di terima oleh orang negeri tinggal duduk di dalam kampungnya melainkan di suruh balik ke laut kedalam tempatnya;
Jikalau orang lain agama itu hendak tinggal juga duduk di darat kedalam kampung orang islam kalau dapat celaka mati atau luka atau kena rampas hartanya dalam kampung itu tempat dia bermalam sama ada orang dalam kampung itu yang buat aniaya atau lain orang jahat kalau mati saja luka luka saja kalau dirampas hartanya habis saja tiada diterima pengaduannya oleh Raja atau Hulubalang sebab dari pada taksirnya sendiri punya salah;
Adapun orang yang menerima pada orang yang lain agama itu tinggal duduk bermalam pada kampungnya contoh kesalahan kepada ulama kena kafarat denda kenduri memberi makan sidang jumat;
Jikalau orang yang kena kafarat itu tiada menurut peraturan ulama boleh mengadu kepada Hulubalang yang punya pemerintahan di tempat itu menghukumkan menurut timbangan kesukaannya yang adil;
Adapun rakyat Islam dalam segi atau mukim yang pergi kepada lain segi atau mukim pekerjaannya berniaga atau menuntut ilmu kiranya datang celaka dibunuh orang dengan teraniaya atau dirampas hartanya maka ahli waris orang yang teraniaya itu minta pertimbangan dan pertolongan kepada Hulubalang dia sendiri itu berbicara kepada Hulubalang tempat orang aniaya itu meusupat17) dan menyurat dengan segala fukaha18) dan ulama supaya di bayar diat19) yang mati atau ganti harta yang kena rampas;
Adapun bangun orang yang merdeka dengan seratus onta di bayar kepada ahli waris orang yang mati demikianlah banyak bangun orang yang merdeka;
Jikalau sudah di bayar bangun yang mati kepada ahli warisnya tiada boleh di bunuh orang yang aniaya itu tarena taubat dan berdamai;
Jikalau ahli waris yang mati tiada suka terima diat atau hendak dibunuh juga yang aniaya;
Maka kedua belah Hulubalang itu wajib memperkenankan permintaan ahli waris yang mati;
Jikalau Hulubalang sebelah orang yang aniaya tiada suka beri bunuh yang aniaya itu sebab ahli warisnya dia hendak bayar juga bangun maka Hulubalang orang yang mati titah wajib membawa ahli waris yang mati maka telah wajiblah Raja menyelesaikannya;
Maka yang berkhusumat dua Hulubalang serta dua belah ahli waris yang tersebut telah wajib menurut timbangan Raja dengan ulama menurut hukum Allah dan Rasul;
Adapun bangun pagi mengikut harganya dengan aras;
Dari harta yang rampas telah diwajibkan Hulubalang tempat orang yang aniaya itu menjatuhkan hukuman kepada orang yang menyamun itu serta dengan ahli warisnya memulangkan harta yang diambilnya atau digantinya;
Yang merampas itu telah lari keluar dari dalam tiga segi Aceh maka tiada boleh berbalik kedalam tiga segi negeri Aceh;
Jikalau yang merampas berbalik kedalam tiga segi negeri Aceh maka wajib Hulubalang menangkap dan memotong tangannya;
Maka yang merampas ketika hendak di tangkap dia melawan sah di bunuh;
Raja tiada mencampur atas ini hal rampas dan rebut dalam sagi atau mukim melainkan menurut timbangan meusapat segala pertuha serta ulama suarat dengan Hulubalang memberi keputusannya;
Jikalau ada satu kumpulan atau banyak orang yang berniat hendak membuat kejahatan kepada Raja atau hendak membuat huru hara dalam kampung dan mukim atau sagi jikalau diketahui oleh satu orang atau banyak telah wajiblah atas orang melihat kumpulan itu memberi tahu dengan segera kepada Hulubalangnya;
Hulubalang itu telah wajiblah dengan segalanya pergi periksa kumpulan itu, serta di undurkan supaya jangan jadi perbuatan yang kejahatan;
Seorang rakyat atau banyak sudah tahu melihat suatu kumpulan orang jahat berniat kejahatan tiada kumpulan itu yang telah berangkat hendak menjalankan kejahatan maka dapat kabar keterangannya oleh Hulubalang yang punya pemerintahan satu kumpulan telah berangkat hendak membuat kejahatan tetapi dia punya rakyat si anu atau keuchik ada melihat kumpulan itu tiada memberi tahu kepada Hulubalangnya yang mendapat tahu sendiri maka contoh kesalahan kepada rakyat itu saja tetapi dengan meusapat dan menyurat dengan segala pertuha serta ulama menilik keadaannya;
Jikalau kumpulan itu hendak melalukan kejahatannya tiada peduli nasehat Hulubalang yang menyurat kepadanya maka wajiblah atas Hulubalang itu pukul dengan perang kumpulan itu hingga habis binasa yang melawan di bunuh tiada melawan ditangkap dan diserahkan kepada Raja di punya suka saja memperbuatkan;
Siapa juga Hulubalang dalam segi atau panglima sagi telah mengetahui ada kumpulan orang yang berniat kejahatan kepada Raja telah meusapat dan mensyurat dalam pemerintahannya tiada dikhawatirkan kiranya mendapat kabar keterangan oleh Raja ia menyuruh Orang Kaya sri Maha Raja Lela atau wakilnya pergi periksa hal itu;
Jikalau perbuatan kumpulan itu belum jadi sekali pun jatuh kesalahan kepada Hulubalang itu syubhat tetapi di timbang dan dipikir oleh Raja dengan keadilan memelihara rakyatnya;
Adapun panglima sagi kuasa menjatuhkan hukuman kepada rakyat yang bersalahan dalam dia punya sagi lagi dari pada hamba Raja atau sagi yang lain tetapi wajib memberi tahu kepada Raja perbuatan yang sudah di perlakukan;
Panglima sagi tiada kuasa menjatuhkan hukuman hamba Raja yang berbuat salah dalam seginya melainkan di tangkap diserahkan kepada Raja buat apa dia punya suka;
Hamba Raja itu ketika hendak ditangkap ditanya melawan harus dibunuh saja tetapi wajib memberi tahu kepada Raja adanya.
Catatan Penulis terkait naskah Kanun Meukuta Alam
Naskah Kanun Meukuta Alam ini belum lengkap/tidak utuh dikarenakan naskah ini ditemukan dari sisa pertempuran yang dahsyat ketika pasukan Belanda menyerang dan menduduki masjid Indrapuri pada tahun 1879, manuskrip ini ditemukan diantara naskah-naskah yang berserakan disitu.
Bila kita membaca naskah ini ditemukan modifikasi dari sistem pemerintahan zaman Sultan Iskandar Muda yaitu jabatan Panglima Sagi sebagaimana dicatatkan oleh sejarah baru ada pada masa pemerintahan Ratu Safiatuddin. Namun kita tidak dapat menolak bahwa adanya peraturan-peraturan lama dari zaman Sultan Iskandar Muda yang masih relevan dan dikekalkan pada naskah ini.
Meskipun naskah ini tidak lengkap/tidak utuh dan telah mengalami modifikasi penulis merasa bahwa naskah ini tetap layak untuk diberi nama Kanun Meukuta Alam dikarenakan adat atau kanun tetap ditabalkan kepada beliau selaku Sultan dari Kerajaan Aceh yang terbesar, sebagaimana hadih maja (kata bijak) Aceh, “Adat bak poteu meureuhom (Adat bernasab kepada Sultan Iskandar Muda).”
Index istilah-istilah:
Panglima Sagi = Pemimpin Sagi Mukim XXII, Sagi Mukim XXV dan Sagi Mukim XXVI; Gabungan ketiganya disebut Tiga Segi Aceh yang mengelilingi ibu kota Aceh Darussalam, atau merupakan inti dari Kesultanan Aceh Darussalam. Sekarang merupakan wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;
Hulubalang = Penguasa wilayah dibawah Panglima Sagi, ataupun penguasa-penguasa wilayah diluar Aceh inti;
Tuha-tuha = Dari bahasa Aceh Tuha Peut yaitu penasehat dari pemimpin wilayah;
Keuchik = Pemimpin kampung-kampung dibawah penguasa wilayah;
Dalung = berupa satuan talam berisi logam, biasanya perak;
Sri Maha Raja Lela = Panglima Perang Kesultanan Aceh Darussalam berasal dari nama Maha Raja Lila memiliki kekuasaan yang sangat besar, secara hirarki hanya tunduk kepada Sultan Aceh sendiri, kelak Maha Raja Lela menjadi sebuah kosa kata bahasa Melayu, merajalela;
Balai Baitul-Rahman = Balai penghadapan, tempat Sultan Aceh menerima tamu;
Sri Maha Raja Indra Laksamana = Gelar ini tidak diketahui oleh penulis, diduga Panglima Angkatan Laut;
Raja Udah na Lela = Kepala Pembendaharaan Istana dan Perpajakan;
Hulubalang Anam Bintara = Gelar ini tidak diketahui oleh penulis, diduga Hulubalang biasa;
Cap halilintar = dalam tradisi Aceh dikemudian hari dikenal sebagai Cap sikureung (Cap Sembilan) yang distempel pada surat-surat resmi, merupakan tanda memerintah;
Datu = Para pemimpin Aceh di negeri Minangkabau;
Kejuruan = Para pemimpin Aceh di negeri-negeri Melayu Tamiang;
Hulubalang Rama Setia = Kepala pengawal pribadi Sultan Aceh Darussalam;
Darud Donya = Istana Kesultanan Aceh Darussalam;
Real = Mata uang Spanyol yang menjadi standar mata uang di kepulauan Nusantara pada kurun abad ke 16 sampai 19 Masehi;
Meusapat = Bahasa Aceh dari rapat, Tradisi pengadilan Aceh kuno dengan membicarakan duduk masalah dengan para pemangku kepentingan;
Fukaha = Ahli hukum Islam;
Diat = Ganti rugi, dalam kasus pembunuhan ganti rugi sebesar seratus ekor unta;

Posting Komentar untuk "PERATURAN DI DALAM NEGERI ACEH BANDAR DARUSSALAM"